Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej https://pilatesstudioonline.pl/ oraz w sklepie internetowym pod adresem https://kursy.pilatesstudioonline.pl/

 

Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Pilates Studio Online reprezentowane przez Aleksandra Szymańska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SIMPLE INSPIRATION Aleksandra Szymańska, pod adresem ul. ul. Godebskiego 27e, 05-420 Józefów, NIP: 5322076224zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na powyższy adres siedziby Administratora lub na adres e-mail: kontakt@pilatesstudioonline.pl

 

II. Przetwarzanie danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe, dokładając wszelkich starań, aby przetwarzane dane osobowe były odpowiednio zabezpieczone. Dane są zbierane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą,  mogą być również zbierane od osób trzecich i publicznie dostępnych rejestrów, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46 / WE („RODO”).

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych, zakres danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych określa art.6 RODO, który reguluje ogólne zasady zgodności przetwarzania danych osobowych. W każdym przypadku Administrator przetwarza dane istotne dla sprawy i w celu, dla którego zostały zebrane, zapewniając ich odpowiednią ochronę. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a w szczególności w związku ze świadczeniem usług  i dostarczania treści cyfrowych.

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

 1. marketingu bezpośredniego w tym promocji i reklamy działalności, własnych produktów i  usług oraz  treści cyfrowych,  oferowanych lub dostarczanych  przez SIMPLE INSPIRATION Aleksandra Szymańska za pośrednictwem  Pilates Studio Online  w tym w formie newslettera, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail,  w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę, na podstawie zgody  i nie dłużej niż do momentu cofnięcia zgody  na podstawie art 6 ust. 1 lit a) RODO;
 2. wysyłki newslettera  przez Pilates Studio Online  pod warunkiem zapisania się na newsletter, na podany adres e-mail   w przypadku osób, które wyraziły na to odpowiednią zgodę na podstawie zgody i nie dłużej niż do momentu rezygnacji z usługi newslettera;
 3. zawarcia i prawidłowej realizacji zawartej  pomiędzy Nami umowy   świadczenia usług czy dostarczanie treści cyfrowych poprzez dostęp do Pilates Studio Online  znajdującego się na stronie https://kursy.pilatesstudioonline.pl oraz wykonania praw w tym prawa odstąpienia od umowy,  rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami;
 4. podejmowania w stosunku do osób zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie – wyłącznie w przypadku wyrażenia  zgody na takie działanie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i nie dłużej niż do czasu wycofania zgody;
 5. zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego funkcjonowania Pilates Studio Online  znajdującego się na stronie https://kursy.pilatesstudioonline.pl/ co jest naszym usprawiedliwionym interesem prawnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 6. określenia grup docelowych reklam oraz innych aktywności  użytkownika Pilates Studio Online przy pomocy narzędzi do pomiaru skuteczności działań marketingowych online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i nie dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu;
 7. monitorowania aktywności osób  na stronie https://pilatesstudioonline.pl/ oraz w mediach społecznościowych Pilates Studio Online w celu dostosowania wyświetlanych treści do potrzeb Użytkowników lub osób odwiedzających Pilates Studio Online oraz ulepszania świadczonych przez Administratora usług , czy dostarczanych treści cyfrowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jednakże nie dłużej niż do wniesienia sprzeciwu; przy czym w tym celu w niektórych przypadkach wykorzystujemy profilowanie;
 8. realizacji  obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO i nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia roszczeń w związku z tymi umowami; 
 9. ochrony przed roszczeniami i dochodzenia ewentualnych  roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora i do czasu wygaśnięcia prawa do obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
 10. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora, nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 11. zarządzania Stroną internetową Administratora oraz kontami Użytkowników Pilates Studio Online – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -prawnie uzasadniony interes Administratora, nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 12. w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO  – prawnie uzasadniony interes Administratora, nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 13. w  celu obsługi zewnętrznych kanałów płatności internetowych za dostarczone treści cyfrowe przez   Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO  – prawnie uzasadniony interes Administratora nie dłużej niż w czasie niezbędnym dla realizacji wskazanego celu lub do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w sytuacji, gdy Administrator nie będzie w stanie wykazać podstaw nadrzędnych wobec praw i wolności osoby składającej sprzeciw;
 14. w celu przesyłania  informacji o bieżącym funkcjonowaniu i zmianach w  działaniu Pilates Studio Online mających wpływ na wykonanie Umowy w tym Regulaminu, a także z informacjami związanymi z realizacją Umowy. Informacje te nie będą stanowiły informacji handlowej w rozumieniu  obowiązującej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO  – prawnie uzasadniony interes Administratora.

Twoje dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji każdego z wymienionych powyżej celów.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie miało to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzanie danych w celu dostosowania treści przez Pilates Studio Online  do Twoich zainteresowań i oczekiwań, w tym profilowanie są niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego poziomu naszych usług czy dostarczania treści cyfrowych.  Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić prawidłowe świadczenie usług lub dostarczanie treści cyfrowych.

Możemy przetwarzać następujący zakres Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail,  adres IP, adres zamieszkania,  numer telefonu dane do płatności  podane przez Użytkownika  do założenia konta w Pilates Studio Online. Możemy przetwarzać  także złożone zamówienia, historię złożonych zamówień, reklamacji, jak również dodatkowe dane, które mogą zostać przez Ciebie dobrowolnie podane. 

 

IV. Wymóg podania danych

Podanie danych  w celu świadczenia usług lub dostarczenia treści cyfrowych  jest dobrowolne  jednakże w  zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu wykonania umowy – świadczenia usług czy dostarczenia treści cyfrowych  , podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa może nie zostać zawarta. 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. W razie cofnięcia zgody  na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez  Ciebie w tym zapisywanych w plikach cookies dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Wyrażenie zgody na podejmowanie w stosunku do Ciebie   zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym decyzji opartych o profilowanie, jest dobrowolne. 

Podanie niektórych  informacji jest również obowiązkiem prawnym, np. niezbędne do wystawienia faktury, rozliczenia uiszczonych opłat.

 

V. Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Administrator udostępnia dane organom Administratora, pracownikom i współpracownikom oraz w niektórych przypadkach osobom trzecim: dostawcom usług prawno-księgowych, firmom kurierskim i transportowym, dostawcom systemów i sprzętu IT, na podstawie stosownych upoważnień czy  odpowiednich umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, przy zapewnieniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy publiczne w związku z ich prawnym obowiązkiem sprawowania funkcji publicznej. Udostępniamy dane wyłącznie na pisemne, uzasadnione żądanie organu wystosowane w indywidualnej sprawie.

Kiedy osobiście udostępniasz dane osobowe: 

Współpracujemy z podmiotami, które nie działają wyłącznie na nasze polecenie i same ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych lub danych nieosobowych, na przykład instytucje płatnicze umożliwiające realizację przez Ciebie  płatności za  dostarczenie treści cyfrowych.  Administrator oświadcza, że umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem platformy Przelewy24 oferowanej przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu oraz platformy Stripe oferowanej przez    Stripe Technology Europe Limited  z siedzibą w Irlandii, która świadczy wszystkie usługi lub niektóre usługi z systemów znajdujących się w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym, Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Stripe oświadcza, że posiada odpowiednie zabezpieczenia i środki zgodności w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych przekazywanych poza Wielką Brytanię, EOG i Szwajcarię. Środki Stripe obejmują zaktualizowane standardowe klauzule umowne (SCCs) Komisji Europejskiej w celu uwzględnienia międzynarodowych transferów danych. SCCs   obejmują przekazywanie od administratorów lub podmiotów przetwarzających w UE/EOG (lub w inny sposób podlegających RODO) do administratorów lub podmiotów przetwarzających mających siedzibę poza UE/EOG (i niepodlegających RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez ww. podmioty można znaleźć pod adresem https://stripe.com/en-pl/privacy ,  https://www.przelewy24.pl/obowiazek-informacyjny-rodo-platnicy oraz  po odnośnikami do tych stron.

 

VI. Okres przetwarzania danych

Jeżeli dane osobowe są zbierane w celu  dostarczenia treści cyfrowych,  zawarcia umowy, dane osobowe przechowywane są od momentu zbierania danych do rozwiązania umowy lub wykonania umowy po jej rozwiązaniu. W przypadku zbierania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wykonywania obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora dane będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne do osiągnięcia tych celów lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w tych celach. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody do czasu jej cofnięcia. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania do czasu wniesienia sprzeciwu. Okres przetwarzania danych osobowych może ulec wydłużeniu, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie tylko wtedy, gdy wymagają tego przepisy prawa i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

 

VII. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi jednak,  z uwzględnieniem celów przetwarzania, świadczenie przez Pilates Studio Online usług, oferowania  produktów,  dostarczania treści cyfrowych, czy otrzymywanie informacji handlowo-marketingowej.
 2. Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Tobie następujące prawa:
 3. cofnięcia zgody – w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można odwołać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pilatesstudioonline.pl
 4. dostępu – uzyskania od Pilates Studio Online potwierdzenia, czy przetwarzane są twoje dane osobowe. Jeżeli dane o Tobie są przetwarzane, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 5. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Pilates Studio Online może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 6. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 7. do usunięcia danych – żądania usunięcia twoich  danych osobowych, jeżeli Pilates Studio Online nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 8. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Pilates Studio Online sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty, sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Pilates Studio Online nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Pilates Studio Online są nadrzędne wobec podstaw złożonego sprzeciwu ;
 1. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dotyczących Ciebie, które dostarczyłeś Pilates Studio Online oraz żądania przesłania tych danych innemu Administratorowi danych, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie twojej zgody lub zawartej umowy oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 2. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Pilates Studio Online, z przyczyn związanych z twoją  szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Pilates Studio Online dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną Twoje interesy będą ważniejsze od interesów Pilates Studio Online, Pilates Studio Online będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 3. Ponadto masz  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce od 25 maja 2018 roku organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VII. Przekazywanie Twoich danych osobowych.

Pilates Studio Online korzysta z usług (narzędzi)   oferowanych przez globalnych dostawców  takich jak: Google LLC (adres: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA),  Google Ireland Limited ( adres: Gordon House Barrow St Dublin 4, Irlandia), Meta Platforms Inc.                     ( Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone),  MailerLite, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia.

Twoje dane osobowe mogą być więc udostępniane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), w tym szczególności do Stanów Zjednoczonych.  

Podmioty wskazane powyżej  gwarantują, że wdrożyły odpowiedni poziom ochrony oraz odpowiednie zabezpieczenia wynikające z RODO. Odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przy przetwarzaniu danych poza EOG gwarantuje przetwarzanie danych w oparciu o standardowe klauzule umowne  zatwierdzone przez Unię Europejską  dotyczy to takich podmiotów  jak:  MailerLite z siedzibą w Irlandi,  Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, Meta Platforms Inc.  z siedzibą w USA.

W razie pytań odnośnie danych przekazywanych poza Europejski Obszar Gospodarczy  należy się skontaktować z Nami pod adresem:  

 

VIII. Forma przetwarzania

Twoje dane osobowe będą profilowane, a także profilowane automatycznie. Twoje dane będą przetwarzane automatycznie w celu oceny niektórych Twoich informacji, w szczególności analizy Twoich osobistych preferencji, zachowań i zainteresowań. Ponadto przy profilowaniu bierzemy pod uwagę dane statystyczne dotyczące zachowań na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Pomimo tego, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane automatycznie, podobnie jak forma ich profilowania, nie będzie to jednak miało skutku prawnego ani podobnego wpływu na Twoją sytuację i podejmowanie decyzji. 

 

IX. Polityka plików cookies

Pliki cookies (po polsku ciasteczka) to małe pliki tekstowe, tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową, podczas odwiedzania stron WWW. Informacje zawarte w danym pliku cookie mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze Użytkownika. Dzięki informacjom zawartym w plikach cookies strona „wie”, w jaki sposób z niej korzystasz i może odpowiednio dostosować wyświetlane dla Ciebie treści lub zaoferować Ci pomoc. 

Wykorzystanie plików Cookies

Pilates Studio Online zgodnie z art. 173 i 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. ułatwienia korzystania ze Pilates Studio Online  podczas jego przeglądania;
 2. zapamiętania, czy wyraziłeś zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej Pilates Studio Online  wybranych treści;
 3. utrzymania Twojej sesji, kiedy odwiedzasz i logujesz się do Pilates Studio Online  lub korzystasz z innych funkcjonalności Pilates Studio Online;
 4. późniejszego skojarzenia  Ciebie jako Użytkownika w przypadku ponownego połączenia  Pilates Studio Online  z urządzeniem na którym zostały zapisane;
 5. dostosowania zawartości stron internetowych Pilates Studio Online  do określonych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 6. prezentowania na stronach informacyjnych Pilates Studio Online , mapy wskazującej lokalizację biura Pilates Studio Online , za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 7. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Pilates Studio Online  korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 8. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

W ramach Pilates Studio Online  wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:

 • „sesyjne” – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
 • „stałe” – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
 • „niezbędne” – umożliwiające korzystanie z usług oferowanych przez Pilates Studio Online  czy treści cyfrowych  dostępnych w ramach Pilates Studio Online;
 • „funkcjonalne” – umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika ponadto  pozwalają na analizę sposobu w jaki korzystasz ze strony Pilates Studio Online  oraz  wykorzystujemy je w celu optymalizacji i poprawy strony, bez nich Pilates Studio Online nie będzie działał poprawnie;
 • „marketingowe” wykorzystywane są w celu dopasowania treści i form reklam do twoich zainteresowań;
 • „zewnętrzne” – pochodzące z witryny zewnętrznej innej niż  Pilates Studio Online .

W ramach Pilates Studio Online  mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające naszym  Użytkownikom  lub odwiedzającym stronę bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania ze Pilates Studio Online  na twoim urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia skorzystania z funkcjonalności  Studio Pilates Studio Online ,  zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies.  Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym  ich polityki prywatności oraz wykorzystywania plików Cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji w tym zakresie lub  zapoznał  się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki internetowej.

Jedyną informacją o Tobie w ramach plików cookies jest adres IP, z którego łączy się Użytkownik. Twój adres IP może być przekazany także naszym partnerom, w tym Google. Mechanizm plików cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników lub osób odwiedzających stronę internetową Pilates Studio Online. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Jeżeli nie chcesz, aby jakiekolwiek cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz to zmienić w ustawieniach Twojej przeglądarki internetowej- jak niżej. Możesz w ten sposób również ograniczyć, usunąć w całości dane zapisane w postaci plików cookies. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Pilates Studio Online. Pamiętaj zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika. Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany tych ustawień.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.:

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Pilates Studio Online mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera informacja lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

 

X. Kontakt z Pilates Studio Online w sprawie przetwarzania danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w tym w celu realizacji swoich praw  prosimy o kontakt pod adresem e-mail kontakt@pilatesstudioonline.pl lub pisemnie na adres siedziby  Administratora.

 

XI. Informacje końcowe

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są aktualizowane w celu dostosowania ich do prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. 

Niniejsza Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i aktualizowana. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności spowodowane zmianami przepisów prawa, bądź rozwojem funkcjonalności Pilates Studio Online będą niezwłocznie komunikowane poprzez ogłoszenie na stronie Pilates Studio Online i lub w wiadomości e-mail Tobie przesłanej jeśli posiadasz konto w Pilates Studio Online.

W Pilates Studio Online znajdują się linki lub inne odnośniki prowadzące do zewnętrznych stron internetowych lub serwisów społecznościowych takich jak  Youtube ,Facebook, Instagram  nienależących do Pilates Studio Online. Pilates Studio Online nie ingeruje i nie odpowiada za sposób przetwarzania danych osobowych przez podmioty będące właścicielami tych portali. Osoby, które korzystają  z przekierowania obowiązują  również polityki prywatności i cookies opublikowane przez administratorów zewnętrznych stron internetowych. Z  polityką prywatności administratorów innych niż Pilates Studio Online można zapoznać się na stronach tych administratorów.

Pilates Studio Online nie ponosi odpowiedzialności za  przetwarzanie danych , polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych, ich bezpieczeństwa, czy przekazywania  przez inne podmioty a w szczególności dostawców serwisów społecznościowych takich jak  Youtube, Facebook, Instagra